Youth-Origami Projekt

A 2011. októberében, az Inno-Motive Nonprofit Kft. által indított "YOUTH-ORIGAMI- Fiatalok formálását, társadalmi integrációját elősegítő összehasonlító modellprogram a déli kistérségekben? című,  TÁMOP-5.2.5/b-10/2-2010-0192 számú projekt a hátrányos helyzetű, 12-29 év között fiatalok támogatását, fejlesztését, felzárkóztatását, társadalmi (re)integrációját célozza meg.
A projekt 2011. október 01.-től 2013.szeptember 30-ig tart.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Háttér
Célunk, a fiatalok formálása, ?hajtogatása?. A projekt címe is erre utal, hiszen az origami során, egy pici darabból csodás alkotás születik. Így van ez a gyermekekkel, fiatalokkal is. Kapunk egy kis lényt, s hogy mivé alakul? Nagy szerepe van ebben a mi ? közös - munkánknak is. Természetesen a segítő attitűd nem elegendő, programunk megalapozottságát tudományos igényű vizsgálatok biztosítják. Ilyen eszközök, módszerek voltak az ifjúsági programokba bevont fiatalokkal készített fókuszcsoportos interjúk, a célcsoporton végzett kérdőíves felmérések, a 2009-ben végzett Ifjúságkutatás, valamint a helyi ifjúsig szervezetek működésének megismerését célzó kérdőíves felmérés is.
Az említett módszerekkel nyert erdmények, ill. a fiatalok szükségletei, igényei alapján fogalmaztuk meg projektünk új szolgáltatási kereteit: ezek a ?virtuális tanácsadási szolgáltatásokat? és a ?felkereső jellegű ifjúsági tevékenységeket? jelentik.
A Dél-alföldi és a Dél-dunántúli Régiók közötti ifjúsági együttműködést kívánjuk erősíteni. Nemzetközi ifjúsági kapcsolataink bővítése érdekében pedig kapcsolatot építünk több EU-s ifjúsági szervezettel, melynek keretében ifjúsági önkéntes programok megvalósítását tervezzük.

A felmérések elemzésével kimutattuk azt is, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlen, a fiatalok a ?kortárs problémák? kezeléséhez nem kapnak kellő segíséget. A szakellátások közvetlenül a kistelepüléseken nem érhetőek el, önmaguktól azokat más helyeken nem keresik fel az érintettek, az ifjúsági felkereső munka jelenleg nem működik a céltérségekben, a tanácsadási feladatok ellátásrára pedig nincs megfelelő kapacitás, azokat bővíteni szükséges. Itt fontos megjegyeznünk, hogy további hiányosságként értelmezzük, hogy nem épültek ki virtuális tanácsadási lehetőségek, melyek megteremtése szintén hiánypótló kezdeményezés a projekt megvalósítása során.

További jelentős igény fogalmazódik meg a fiatalok oldaláról tehetségkutató, tehetséggondozó szabadidős proramok, az egy, vagy több napos táborok iránt. Ezek megvalósításához humán-, illetve finanszírozási hiányok miatt eddig nem, vagy csak kis számban, korlátozott keretek között, illetve korlátozott létszámban volt lehetőség.
Fontos feladat a fiatalok felnőttek egészséges életre való felkészítése. Ennek alapvető pillérei a munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás, illetve a családi szerepekre mintákat adó személyiség-, és kompetenciafejlesztő programok előkészítése, megvalósítása.
A projekt időtartalma: 2011.10.01-2013.09.30.
Támogatás összege: 49.253.800 Ft

A projekt célcsoportja
12-29 év közötti, a célterületek kistérségeiben élő fiatalok, akik:

 • szociális/társadalmi akadályokkal küzdenek
 • pénzügyi/gazdasági akadályokkal küzdenek
 • testi vagy szellemi akadályozottsággal küzdenek
 • iskolai nehézségekkel küzdenek
 • kulturális különbségekből adódó nehézségekkel küzdenek
 • földrajzi akadályokkal küzdenek

A projekt célja
A 12-29 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalok, társadalmi, gazdasági és etikai viselkedéskultúrájának fejlesztése, befogadó, toleráns attitűdöt biztosító értékrend kialakítása, produktív életmódot folytató, felelős, szocializált, bölcs, válogatós, fejlett közösségi és egyéni kompetenciákkal rendelkező ifjúsági modell kialakítása.
A fiatalok egészséges és tudatosan épített életmódjának és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintáinak pozitív irányú befolyásolása, fenntarthatóságra épülő értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, szocializált, bölcs, válogatós, fejlett közösségi és egyéni kompetenciákkal rendelkező ifjúság felkészítése. Az önismerethez, tudatos karriertervez, családalapításhoz szükséges készségeik nem-formális módszertani fejlesztésén keresztül, társadalmi problémák iránti fogékonyságuk erősítése, a felnövekvő generációk közösségi gondolkodásának, szemléletének fejlesztése, társadalmi szerepvállalásuk és felelősségtudatuk erősítése.

Konstrukciós szintű cél
Ifjúsági Hálózat szolgáltatásainak továbbfejlesztése, a 12-29 év közötti, HH fiatalok társadalmi integrációját, iskolai előmenetelüket, pályaválasztásukat, munkaerő-piacra történő belépésüket, szülői szerepekre felkészítésük, tudatos élet pályatervezésüket támogató szolgáltatások kiépítése és hozzáférhetővé tétele.
A konvergencia régiók kistérségeiben élő fiatalok igényeihez illeszkedő, egyéni és közösségi kompetenciáikat fejlesztő komplex kompetenciafejlesztő programsorozat megvalósítása, hiánypótló ifjúsági virtuális tanácsadási, felkereső jellegű ifjúságsegítő szolgáltatások beindítás és működtetése.
A megvalósítani kívánt projektelemek:

 • Virtuálistérben (digitális környezetben) megvalósuló tájékoztató, tanácsadó, prevenciós célú ifjúsági szolgáltatások kialakítása, fejlesztése: Virtuális- Tájékoztató információnyújtási szolgáltatás, Virtuális- Tanácsadó ifjúsági szolgáltatás,
 • Közösségi térhez kötődő, felkereső (megkereső) jellegű ifjúságsegítő tevékenység: Ifjúsági felkereső segítő találkozások végzése, Mobil akció az LHH Kistérségben
 • Diákjogi tanácsadás, Munkaerő-piaci tanácsadás, Pályaorientációs tanácsadás, Továbbtanulási tanácsadás,
 • A nem formális tanulási módszerekre épülő a személyiség- és kompetenciafejlesztő programok,
 • Értékeket megőrző, értékteremtő, komplex szabadidős, kreativitást fejlesztő, tehetségfejlesztő, az önkéntes tevékenységet, az önkéntesség fejlesztésére irányuló, a, a munkaerő-piaci és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére, családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok,
 • Táborok és táborjellegű programok szervezése,
 • A fiatalok bevonást, elérését szolgáló szabadidős, közösségi rendezvények, kampányok, tájékoztató, információs programok,
 • Informális, a fiatal korosztályból álló csoportok szerveződésének támogatása
 • Módszertani anyagok készítése

Jövőkép

 • A jövőben szervezetünk szeretne kialakítani a térségben olyan multi kauzális szektor-, és ágazatközi hatékony együttműködéseket, melyek segítségével nem csak mint ?elsődleges kapuőrök? működhetnének az érintett, és felkészült szakemberek a problémák feltárásában, kezelésében, hanem a hatékony, és valós együttműködés során a holisztikus mentális prevenciót követően egy szélesebb körű, átfogóbb, és hosszabb távon is eredményes társadalmi tudatformálást valósíthatnánk meg közösen.
 • Projektünk jövőképe egy felelősségteljes, egészséges, és minőségi életvitelre, helyes döntésekre önmagától képes ifjúság és társadalom, amelynek internalizált szükséglete a helyes családi, és közösségi lét megalapozása.

Programinformációk, kapcsolattartók

Pécsett:
7626 Pécs, Király utca 66.
06 30 685 3906
origami@innomotive.hu
Szeged
6726, Szeged, Fürj u. 92/b
06 70 427 0515
origami@innomotive.hu
Besence:
7940 Besence, Fő utca 26.
06 20 913 6010
origami@innomotive.hu
Csongrád:
6640, Csongrád, Dob u. 4-8.
06 70 20 662 5097
origami@innomotive.hu